21 October 2011

China

Add:

D-308.0 Zhangjiajie/Hehua N29 06 06 E110 26 42
DY-444.0 Zhangjiajie/Hehua N29 06 06 E110 26 42
JX-319.0 Zhangjiajie/Hehua N29 10 54 E110 24 00
P-384.0 Zhangjiajie/Hehua N29 06 06 E110 26 42
PQ-300.0 Xining/Caojiapu N36 34 54 E101 51 12
PS-278.0 Zhangjiajie/Hehua N29 06 06 E110 26 42

No comments: